Pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. Bendroji dalis
  • Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo bei Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, bei kitos nuostatos
  • Pirkėjas, užsisakydamas prekes patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis
  • Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas išsirenka prekę, nurodo pristatymo adresą, pasirenka atsiskaitymo būdą, susipažįsta su Taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką „pirkti“
 2. Asmens duomenų apsauga
  • Užsisakydamas prekes Pirkėjas privalo pateikti savo vardą, pavardę, pristatymo adresą ir elektroninio pašto adresą
  • Pirkėjas atsakingas už teisingą duomenų pateikimą
  • Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekės užsakymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti
  • Pirkėjo asmens duomenys (el. pašto adresas) gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats pareiškia tam sutikimą
  • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR institucija arba pats Pirkėjas to paprašo
 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  • Pirkėjas įsipareigoja sumokėtu Pardavėjui sutartą sumą už preks ir jas priimti.
  • Atsiskaitymo formoje pateikti išsamią ir teisingą informaciją. Jei duomenys bus netikslūs, melagingi, „veidomasazas.com“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis
  • Jei pasikeitė Pirkėjo informaciją, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti paravėją apie pasiketimus
  • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą „veidomasazas.com“ internetinė parduotuvėje sutinka su šiomis Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių bei kitų LR teisės aktų
 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  • Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisė nedelsiant ir be įspėjimo apriboti, panaikinti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis šia internetine parduotuve
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę ir neperleisti tretiesiems asmenims užsakymo formoje nurodytos informacijos
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo adresu užsakytas prekes
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, turi teisė nutraukti arba laikinai sustabdyti šios internetinės parduotuvės veiklą apie tai nepranešus Pirkėjui
  • Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių nuostatas
  • Jei pirkėjas po šių taisyklių pasikeitimo naudojasi internetine parduotuve, laikoma, kad pirkėjas sutiko su taisyklių pakeitimu
 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvara, terminai
  • Visos kainos internetinėje paruotuvėje nurodytos Eurais, įskaitant PVM
  • Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekę
 6. Prekių pristatymas
  • Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą
  • Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Jei pirkėjas negali pats atsiimti prekių, o prekės pristatomos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamas subjektui
  • Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo
  • Visais atvejais Pradavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jei prekės nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  • Siutos pristatymo laikas gali svyruoti dėl pristatymo tarnybų veiklos trikdžių, už kuriuos Pardavėjas nėra atsakingas
  • Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją, jei siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, užsakytos ne tos prekės, netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija
  • Pirkėjas privalo el paštu pateikti pardavėjui pažeisto siuntinio arba prekės nuotraukas
 7. Prekių kokybė, garantija
  • Visų internetinėje parduotuvėje „kineziterapija3.lt“ parduodamų prekių duomenys yra nurodomi prekės aprašyme
  • Parduotuvėje pavaizduotų prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis
  • Atskirų prekių kokybės garantija yra nurodoma kiekvienos prekės aprašyme
 8. Rinkodara ir informacija
  • Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „kineziterapija3.lt“ gali organizuoti įvairias akcijas ir specialius pasiūlymus
  • Pardavėjas vienašališkai, be atskiro įspėjimo turi teisę pakeisti akcijų sąlygas, jas panaikinti, taip pat keisti prekių kainas
  • Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektronio pašto adresu
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ bei „Apie mus“ nurodytais kontaktais
  • Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, elektroninio pašto tiekėjko tinklų sutrikimų, jei siunčiamas pranešimas patenka į SPAM katalogą ar dėl Pirkėjo blogai nurodytų kontaktinių duomenų
  • Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi šių taisyklių .4 punte nurodytomis sąlygomis
 9. Baigiamosios nuostatos
  • Šios prekių pirkimo-įsigijimo taisyklės sudarytos vadovajantis LR įstatymais ir teisės aktais
  • Šioms aisyklėms yra taikoma LR teisė. Vis nesutaimai, kilę dė šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka